Rétorika – dlouhodobý kurz v rozsahu 30 hodin

Anotace
Dlouhodobý výcvik rétoriky  má za cíl důkladnější osvojení základních  dovedností z oblasti hlasových a řečových technik, dále schopnost  pohotového projevu, stručného a věcného vyjadřování vzhledem ke splnění komunikačního záměru. Posluchači se  seznámí s formální strukturou informativního, argumentačního projevu a dalších útvarů mluvené komunikace. Vše je průběžně důkladně procvičováno. Součástí kurzu je i zvládání nonverbální komunikace a stresových situací spojených s mluveným projevem a projevem na mikrofon.

Cíle programu

 • mluvní pohotovost, aktivizace slovní zásoby a aktivní používání hovorové formy češtiny
 • správné zacházení s hlasem a technika řeči
 • profesionální příprava a interpretace mluveného projevu

Obsah programu
1) Příprava projevu

 • typ projevu dle zaměření
 • rozdíly mluveného a psaného textu
 • stanovení tématu a shromažďování potřebných informací a dat
 • příprava argumentů (co posluchač očekává, jak je obeznámen s tématem...)
 • kompozice (stavba) projevu vzhledem k jeho délce, účelu a typu posluchačů

2) Obsah a forma projevu

 • řečnický takt
 • stručnost, jasnost, srozumitelnost a  přehlednost projevu
 • názornost (příklady, praktické zkušenosti, analogie apod.)
 • kdy projev číst, kdy mluvit "spatra"

3) Mluvní technika a paralingvistické aspekty (nonverbální komunikace)

 • zřetelnost artikulace, korektivní výslovnost češtiny
 • přiměřené tempo, síla hlasu a intonace
 • přiměřené zacházení s emocemi
 • jak zdůraznit myšlenku - modulace projevu
 • jak mluvit, když je špatná akustika v sále, mluvení na mikrofon
 • gestikulace a mimika, pohyb při projevu
 • maska řečníka -  výraz očí, gesta, mimika, oděv, chování

4) Vedení dialogu

 • naslouchání a schopnost přímé reakce
 • kladení otázek potřebných pro rozvoj dialogu (zjištění zájmů, cílů, potřeb partnera)
 • taktika při vyjednávání či krizové komunikaci s médii a veřejností (interní i externí)

5) Praktická cvičení

 • příprava textu s konkrétním zaměřením a účelem dle potřeb posluchačů
 • cvičení mluvní pohotovosti, aktivace slovní zásoby
 • cvičení techniky řeči (jak šetřit hlasivky, jak dýchat při řeči, jak vyslovovat)
 • práce s nonverbální komunikací

Cílová skupina
Manažeři, učitelé, pracovníci PR, HR, obchodníci a další, v jejichž práci hraje mluvený projev a prezentace sebe sama důležitou roli

Počet účastníků
8 - 10

Rozsah
10 týdnů po 3 hodinách