Prezentace a sebeprezentace – individuální trénink verbálních dovedností

V poslední době vzrůstají nároky na vysokou kultivovanost mluveného projevu, který je  jednou z nejdůležitějších součástí  osobní, profesní a profesionální image. Mluveným projevem prezentujeme nejen svoji osobnost, ale také svoji firmu či společnost, jejímiž jsme zástupci. Na kvalitě projevu  (nejen mluveného) a způsobu řeči často závisí obchodní úspěch, celková prosperita firmy, ale i naše společenská prestiž.

Anotace
Frekventant  kurzu se seznámí podrobně  se základní problematikou mluveného projevu na teoretické rovině, především si osvojí praktické dovednosti schopného a kultivovaného řečníka – dle potřeby: prezentátora, moderátora, facilitátora, vyjednavače.
Posluchač si ověří, že čeština (popřípadě angličtina) je jazyk neomezených možností a že jeho kultivované užívání adekvátní dané komunikační situaci není nepřekonatelný problém.
Důležité je uvědomit si, že komunikovat na patřičné prestižní úrovni v češtině  (jsme-li jejími nositeli a pohybujeme-li se v elitním jazykovém prostředí uživatelů češtiny) je stejně důležité, ne-li důležitější, jako zvládat dnes již samozřejmou angličtinu či jiný jazyk. Základní jazyková komunikační dovednost je nezbytným předpokladem  pro další dovednosti odehrávající se na jazykové rovině, jako je argumentační a vyjednávací dovednost, některé manažerské techniky apod.

Metoda
Trénink je kombinací krátkých teoretických bloků a  cvičení, která jsou založena na metodě drilu i na využívání tvůrčích schopností a fantazie mluvčího.
Vybraná cvičení jsou nahrávána na audio či video záznam a následně analyzována.

Cíle programu

  • Aktivní užívání hovorové spisovné češtiny (kultivovaného jazykového projevu)
  • Pohotové, stručné a logické vyjadřování
  • Sjednocení obsahu a formy projevu z hlediska komunikačního záměru a typu posluchače
  • Schopnost identifikovat chyby (vlastní i cizí) a znát způsob nápravy
  • Zvládnutí nonverbální komunikace, osobnost řečníka, řešení stresových situací
  • Dle požadavků klienta zvládání prezentací, argumentace vyjednávání,vedení porad atd.

Cílová skupina
Manažeři, učitelé, pracovníci PR, HR, obchodníci právníci a další, v jejichž práci hraje mluvený projev a prezentace sebe sama důležitou roli

Základní rozsah
10 konzultací v rozsahu 90 – 120 minut (dle počtu lidí ve skupině 1 – 2 členné)